Ban lãnh đạo
  • Nguyễn Hoài Dương
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Chủ tịch Đoàn TNCS HCM/ Giáo viên Kỹ thuật
    • Học hàm, học vị:
      Thạc sỹ
    • Điện thoại:
      0868535575
    • Email:
      hoaiduong@edu.vn
    • Giới thiệu sơ bộ:

      Trang web thử nghiệm

  • Trịnh Thanh Bình
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Tổ Toán
    • Học hàm, học vị:
      Thạc sỹ
    • Điện thoại:
      0945807129
    • Giới thiệu sơ bộ:

      Nội dung Thử nghiệm

  • Trần Thị Hạnh
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Tổ Văn
    • Học hàm, học vị:
      Thạc sỹ
    • Điện thoại:
      0897678652
    • Email:
      nguyenthihanh@hanam.edu.vn
    • Giới thiệu sơ bộ:

      Nội dung Thử nghiệm

  • Hoàng Phương Thảo
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Tổ tiếng Anh
    • Học hàm, học vị:
      Thạc sỹ
    • Điện thoại:
      0982080385
    • Email:
      quylinhthao@gmail.com
    • Giới thiệu sơ bộ:

      Giáo viên tổ bộ môn tiếng Anh

Bản quyền © Trường THPT Chuyên Biên Hòa